Általános szerződési feltételek – ÁSZF

Az alábbiakban olvashatja webshopunk általános szerződési feltételeit – igyekszünk közérthetően fogalmazni.

 

Bevezetés

 

Az alábbi részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről Surányi Tímeára mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a Surányi Tímeától vásárlóra, illetve a https://tinillem.hu honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv, továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés. 3) pontja alapján fogyasztónak minősül.

 

Eladó adatai

 

Huszárné Surányi Tímea
Nyilvántartási száma: 53012452
Adószáma: 79644501-2-23
Statisztikai számjel: 79644501-4791-231-03
Székhelye: Magyarország, 6080 Szabadszállás, Honvéd u. 20/a.
Telefonszám: +36 30 8918196
Telephely: 6080 Szabadszállás, Honvéd u. 20.
Fő tevékenység: 479102 csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Bankszámlaszám: 11732356-23210231

A Felek közötti szerződés és az ÁSzF nyelve: magyar

 

A jelen ÁSzF 2018.11.21-től érvényesek a Eladó és az Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind az Üzletben, mind a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak a Vevő és az Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni. A Vevő a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

 

Tárhelyszolgáltató

 

Oberna Péter EV, Székhely:  6000 Kecskemét Akadémia krt. 65. 5/15. Adószám: 68212799-1-23
 

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

 

Megrendelés esetén a Vevő megadja a szállítási, a számlázási címet és a fizetési módot, itt jelzi ki a honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is. Az adatbeviteli hibák javítására a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Amennyiben a Vevő megrendelés után észlel hibát, azt Eladónak e-mailben, vagy telefonon jelezheti.

 

Visszaigazolás

 

A “Megrendelés elküldése” ikonra kattintva a Vevő megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy azonnali visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelésről. Az Eladó a rendelést e-mailben, vagy telefonon jelenti készre a Vevőnek.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul visszatéríti a Vevőnek. Az Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető.

 

Fizetés, szállítás

 

A Vevő a következő fizetési módok közül választhat: Teya bankkártyás fizetés, utánvét, valamint az Eladó bankszámlájára történő előre utalás. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru az Eladó tulajdonában marad. Amennyiben a Vevő a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy az Eladó jogosult elállni a szerződéstől.

 

Kiszállítás

 

Az Magyar Posta Zrt (MPL) végzi, de az Eladó megbízhat harmadik céget is (továbbiakban: Szállítmányozó). Vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon 8-17 óra között) történő átvétele. Az átvételre a Vevő, illetve a Vevő által megadott szállítási címen tartózkodó egyéb személy jogosult. A kiszállítás várható napjáról és időpontjáról a Vevő a Szállítmányozóval utóbbi ügyfélszolgálati telefonszámán tud egyeztetni. A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll Vevőre, ezért a Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint megtagadni az átvételt, kárjegyzőkönyvet felvetetni a sérülésről a kézbesítő futárral, annak egy példányát megtartani. A Vevő bármilyen sérülést köteles az Eladónak haladéktalanul írásban, vagy telefonon jelenteni.

A házhoz szállítás díja 1290 Ft az ország egész területére.
Utánvétes megrendelés esetén a 1280 Ft-os szállítási díjra 300 Ft pluszköltséget számítunk fel.

 

Elállás joga

 

Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás

Erről a 45/2014 (II.26) számú kormányrendelet rendelkezik. Webáruházunkban történő megrendelés és annak visszaigazolása magyar nyelven történik. A szerződéskötés magyar nyelven történik. A megrendeléssel és visszaigazolással kapcsolatos szerződéskötés nem minősül írásban kötött szerződésnek, a szerződés nem kerül iktatásra és utólag nem lesz hozzáférhető. Amennyiben a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződéses vásárlástól a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg: A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát, 1) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1/a) a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

1/b) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

1/c) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

2) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az 1. pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogát felmondási nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása határidőben érvényesíttetnek tekintendő, ha a fogyasztó elállási jogát tartalmazó nyilatkozatát az 1. és a 2. pontban meghatározott határidő előtt elküldi társaságunknak. A határidőben történő elállási jognyilatkozat megtételének és elküldésének bizonyítása a fogyasztót terheli. Honlapunkon keresztül elállást nem közölhető. A fogyasztó az elállási jognyilatkozata megtételét követően köteles a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jognyilatkozata közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Cégünknek vagy Cégünk által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. Cégünk nem vállalja a termék visszafuvarozását. A visszajuttatás határidőben történik, ha a terméket a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi Cégünknek. A fogyasztó viseli a termék közvetlen visszaküldésének, visszajuttatásának költségét (pl: szállítási, utazási költség). Cégünk nem vállalja ennek a költségnek viselését. A termék visszaküldése postai csomagként nem küldhető vissza. Cégünk a vételárat és a teljesítéssel felmerült költséget (továbbiakban vételár) a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően hiánytalanul visszautalja a vásárló részére. Cégünknek mindaddig visszatartási joga van a vételár visszafizetését tekintve ameddig a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem tudta igazolni a visszaküldést.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel és a rendeltetésellenes használat során keletkezett kárért. Cégünk polgári eljárás útján érvényesíti kárának megtérítését. A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat. A megrendeléssel a fent említettek a szerződés tartalmának részévé válnak.

 

30 napos visszavásárlási garancia

 

Az elállási jogot az Eladó 30 naptári napra hosszabbítja meg abban az esetben, ha Vevő a terméket az átvételtől számított 30. naptári napon belül visszajuttatja az Eladó által meghatározott címre, eredeti csomagolásban, továbbértékesítésre alkalmas állapotban, a használat látható nyomai nélkül szolgáltatja vissza. Ezen kritériumnak meg nem felelés esetén az Eladó az értékcsökkenéssel arányos kártérítésre jogosult a visszafizetendő vételárból.

 

Jótállás

 

Amennyiben Cégünk a szerződés megkötésekor a teljesítésre (termékek szolgáltatása) jótállási kötelezettséget vállal vagy jogszabályi előírás alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt helytállni tartozik az értékesített termékekért. Ebben az esetben Cégünk a helytállási kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagyis a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye.

Kötelező jótállás

A kötelező jótállást Cégünk és a fogyasztók között a 151/2013. Kormányrendelet határozza meg. Ez tartalmazza a kötelező jótállás alá tartozó termékek körét és a jótállás kötelező határidejét, amely 1 év.

Kellékszavatosság

A fogyasztó a cégünkkel szemben hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv alapján. Ennek során szavatossági jogok választhatóak az arányosság elvét követve Ön-választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy Cégünk/Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a kijavítást vagy kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Kellékszavatossági igény érvényesítése fogyasztó esetén

 

Fogyasztói termékszavatossági igény

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Fogyasztói termékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Termékszavatosság

Vevő a termékszavatosság keretén belül közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti szavatossági jogát, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével Vevő e jogosultságát elveszti.

Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vevő nem érvényesíthet.

Visszaküldés

Amennyiben Vevő a terméket Eladónak visszaküldi (elállás, 30 napos visszavételi garancia, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Eladó felelősséget nem vállal. A termék szállítási költsége elállás, 30 napos pénz-visszafizetési garancia, jótállás, illetve kiterjesztett jótállás esetén a Vevő-t terheli. Minden esetben mellékelni kell a számla másolatát, vagy a jótállási jegyet. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át.

Elállás és 30 napos pénz-visszafizetési garancia esetén, jótállás, illetve kiterjesztett jótállás esetén, a terméket erre a címre kell eljuttatni:

Huszárné Surányi Tímea
Magyarország, 6080 Szabadszállás, Honvéd u. 20/a.

Tulajdonjog fenntartása

A termék Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vevő az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt a Vevő nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon az Eladó tulajdonát.

Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél az Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

Adatkezelési nyilatkozat

A nyilatkozat szövegének eléréséhez kattintson ide.

Hírlevél

Eladó az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küldhet, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti vevőit. Az Eladó az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag az Eladónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. A Vevő adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához. Vevő a hírlevél szolgáltatásról bármikor le is iratkozhat róla.

 

Jogorvoslat

 

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Cégnév: Huszárné Surányi Tímea
Székhelye: Magyarország, 6080 Szabadszállás, Nádasdy utca 16.
Telefonszám: +36 30 8918196
telephely: 6080 Szabadszállás, Honvéd u. 20.
e-mail: info[kukac]tinillem.hu
bankszámla szám: 11732356-23210231

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

Békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Tel: 488-2131
Fax: 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Online panaszbejelentés: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/online.html

Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el:

http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

Online vitarendezés:

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.